Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  Висновок Ревізора за 2013 рік


 

Висновок Ревізора  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами

2013 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У відповідності із пунктом 14.9. Статуту Товариства Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства  Северин О.О. (змінила прізвище з                      Орєхової О.О.)   була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його роботи 2013 рік. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2013 року, Звіту про фінансові результати за 2013 рік, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.       

                                                                      

          Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» за 2013 рік (тис. грн.)

                                                                          Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

50107

50195

Основні засоби 

183

172

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

44688

Запаси 

3

2

Сумарна дебіторська заборгованість 

264

5320

Грошові кошти та їх еквіваленти 

148

24

Нерозподілений прибуток 

39

30

Власний капітал 

50059

50039

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

48

156

Чистий прибуток (збиток) 

20

28

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5000000000

5000000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

18

16

 

 

 

 

 

 

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2013р. становить 50059 тис. грн.

 

Складові чистих активів (власного капіталу) наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал

50000

Резервний капітал

20

Нерозподілений прибуток

39

Власний капітал (Активи-Зобов’язання)

50059

 

За даними Товариства протягом 2013 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності

(5, 02 млн. грн.)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

1.

13/0610-01 (19.06.13)

Продаж частки

16,96млн. – 33,78%

загальні збори акціонерів

2.

  13/06/10-01 (19.06.13)

Продаж частки

27,76млн. – 55,24%

загальні збори акціонерів

3.

  Договір про передання виключних майнових прав інтел. власності (01.06.13)

 

Купівля ПЗ

44,69млн. – 89,02%

загальні збори акціонерів

 

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати черговим загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність
ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» про результати господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

 

                                                                   

 

Ревізор  ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»                                    ________________                 /О.О. Северин/

ProEmitent.INFO